Pracovná zdravotná služba (PZS) pre zamestnávateľov

Od 1. mája 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 140/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. a zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
V zmysle tejto platnej legislatívy je povinnosťou zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancom zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vo vzťahu k práci.

Zamestnávateľom poskytujeme lekárske preventívne prehliadky zamestnancov vo vzťahu k práci:

  • v súvislosti s výkonom práce
  • pred nástupom do práce
  • pred zmenou pracovného zaradenia
  • pri skončení pracovného pomeru
  • mimoriadne, skríningové a následné prehliadky zamestnancov

Výstupom lekárskej prehliadky je lekárska správa s nálezom, záverom a odporúčaním pre zamestnanca a posúdenie spôsobilosti na výkon práce pre zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy.

Ponúkame aj možnosť spolupráce ako všeobecný lekár v tíme pracovnej zdravotnej služby u Vašeho poskytovateľa PZS.
V súčasnosti už spolupracujeme s poskytovateľom PZS v Bratislave.
Informujte sa o cenách, sú výhodnejšie ako keď si necháte celú PZS zabezpečiť externe.